Arell Buchta

Exclusive IR advisor for Corporate Finance in Germany since 2019

Arell BuchtaPartner & Managing Director, eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft

+49 (0) 351 4976 1502
Fax: +49 (0) 351 4976 1599
www.eureos.de/en

Corporate Finance in Germany

Kramergasse 4, Dresden, 01067